Vedtægter for Jökull

 

Vedtægter for Jökull

 

 

1. Navn og hjemsted

Islandshesteklubben Jökull er oprettet i 1975. Klubben er hjemmehørende i
Syddjurs kommune og dækker primært Djursland og omegn.
Jökull er medlem af Dansk Islandshesteforening, der er associeret medlem til
Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts- forbund og er derfor underlagt
disses love og bestemmelser.

 

2. Formål

Foreningen har som formål, at stimulere et kammeratligt samvær for børn, unge
og voksne ved, at udbygge kendskab til og brug af den islandske hest. 

 

3. Medlemskab

Medlemskab står åbent for alle ejere og brugere af den islandske hest og for
andre med interesse for foreningens formål.
Der kan tegnes enten et familiekontingent eller et selvstændigt medlemskab.
erklæring underskrives af forældre/værge. Ved 18 år overgår man automatisk til
selvstændigt medlemskab, dvs. at man træder ud af familiekontingentet.

 

4. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel
strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har
tilsidesat sine medlemspligter. Medlemmet har krav på at blive hørt inden
bestyrelsen træffer afgørelsen og få sagen prøvet ved førstkommende
generalforsamling.

 

5. Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentåret følger
kalenderåret, og kontingentet forfalder til betaling senest d 31/1. Nye medlemmer
skal efter 1/10 kun betale halvt kontingent for resten af året. Medlemskabet af
foreningen ophører, når kontingentet ikke er betalt. 

 

6. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer som vælges for 2
år af gangen og således, at der er valg til 3 bestyrelsesposter ulige år og til 2
andre i lige år. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 2 suppleanter.
Valgbar til bestyrelsen er et hvert medlem, der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen leder foreningen ifølge dens ved-
tægter og træffer alle for foreningens drift nødvendige beslutninger med simpelt
flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede,
heriblandt formanden eller ved dennes forfald næstformanden.
Medlemmerne af bestyrelsen hæfter ikke personligt for klubbens økonomi, og
med mindre der er foregået strafbare handlinger i forhold til anden lovgivning,
kan medlemmerne ikke forfølges økonomisk.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved
en af disses forfald indtræder næstformanden. Ved køb, salg, pantsætning af fast
ejendom eller låneoptagelse kræves godkendelse af generalforsamlingen.

 

7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal indkaldes en gang
om året i oktober måned ved skriftlig indkaldelse i medlemsblad, mail eller brev til
hvert medlem mindst 1 måned i forvejen indeholdende dagsordenen. Indkaldelsen
lægges samtidig på hjemmesiden.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

1    Valg af dirigent og referent.
2    Fastslåelse af generalforsamlingens lovlige indkaldelse.
3    Bestyrelsens beretning ved formanden til godkendelse.
4    Forelæggelse af regnskab ved kassereren til godkendelse.
5    Drøftelse af økonomien for det kommende år.
6    Fastsættelse af kontingent.
7    Behandling af indkomne forslag.
8    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9    Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
10  Valg af revisor og revisorsuppleant.
11   Eventuelt

Under punktet Evt. kan der frit drøftes alle forhold vedr. foreningen, men ikke
træffes beslutninger.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling fremsendes til
bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres på
hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Hvert familiekontingent har to stemmer. Selvstændige medlemmer 1 stemme. Alle 
afgørelser bortset fra vedtægtsændringer og eksklusion træffes med simpelt flertal.      
Vedtægtsændringer og eksklusion kræver 2/3 flertal. 

 

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes, såfremt 1/5 af medlemmerne
eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt ytrer ønske herom med angivelse
af det emne der skal behandles. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger
efter begæringens modtagelse

 

9. Regnskab og revision

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.
Revisoren skal mindst en gang om året og senest ved regnskabets afslutning før
den ordinære generalforsamling afstemme regnskabet og kassebeholdningen.
Revisor vælges for 1 år ad gangen og må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

10. Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig indkaldt generalforsamling
hvor mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og 3/4
af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalfor-
samling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor
beslutningen om opløsning kan vedtages med 3/4 majoritet uanset antal fremmødte
stemmeberettigede.

 

Vedtægter godkendt:
12-10-2016 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling d. 12/10-2016
08-10-2013 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 8-10-2013
03-11-2010 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 3-11-2010
09-10-2008 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 9-10-2008
06-10-2004 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 6-10-2004

DOWNLOAD VEDTÆGTER SOM PDF FIL