top of page

Vedtægter for Jökull

 

Vedtægter for islandshesteklubben Jökull

1. Navn og hjemsted

Islandshesteklubben Jökull er oprettet i 1975. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs kommune og dækker primært Djursland og omegn. Jökull er medlem af Dansk Islandshesteforening, der er under Danmarks Idræts- forbund og er derfor underlagt disses love og bestemmelser.

 

2. Formål

Foreningen har som formål, at stimulere et kammeratligt samvær for børn, unge og voksne ved, at udbygge kendskab til og brug af den islandske hest.
 

3. Medlemskab


Medlemskab står åbent for alle ejere og brugere af den islandske hest og for andre med interesse for foreningens formål.

Der findes 2 medlemskaber:
Børne/Unge medlemskab t.o.m 17 år.
Voksen medlemskab fra 18 år.
 

4. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Medlemmet har krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer afgørelsen og få sagen prøvet ved førstkommende generalforsamling.
 

5. Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentåret følger kalenderåret, og kontingentet forfalder til betaling senest d 31/1.
Nye medlemmer skal efter 1/10 kun betale halvt kontingent for resten af året.

Medlemskabet af foreningen ophører, når kontingentet ikke er betalt.
 

6. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer som vælges for 2 år af gangen og således, at der er valg til 3 bestyrelsesposter ulige år og til 2 andre i lige år.
Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 2 suppleanter.

Valgbar til bestyrelsen er et hvert medlem, der er fyldt 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen leder foreningen ifølge dens vedtægter og træffer alle for foreningens drift nødvendige beslutninger med simpelt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller ved dennes forfald næstformanden.

Medlemmerne af bestyrelsen hæfter ikke personligt for klubbens økonomi, og med mindre der er foregået strafbare handlinger i forhold til anden lovgivning, kan medlemmerne ikke forfølges økonomisk.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald indtræder næstformanden. Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom eller låneoptagelse kræves godkendelse af generalforsamlingen.


6.A Udvalg

Udvalg tegnes af aktive Jökull medlemmer

 

7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal indkaldes en gang om året i november måned ved skriftlig indkaldelse i medlemsblad, mail eller brev til hvert medlem mindst 1 måned i forvejen indeholdende dagsordenen. Indkaldelsen lægges samtidig på hjemmesiden. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:


Valg af dirigent og referent.

  1. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

  2. Bestyrelsens beretning ved formanden til godkendelse.

  3. Forelæggelse af regnskab ved kassereren til godkendelse.

  4. Drøftelse af økonomien for det kommende år.

  5. Fastsættelse af kontingent.

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  10. Eventuelt

Under punktet Evt. kan der frit drøftes alle forhold vedr. foreningen, men ikke træffes beslutninger.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling fremsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Hvert gyldigt medlem har 1 stemme.

Alle afgørelser bortset fra vedtægtsændringer og eksklusion træffes med simpelt flertal.

Vedtægtsændringer og eksklusion kræver 2/3 flertal.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes, såfremt 1/5 af medlemmerne eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt ytrer ønske herom med angivelse af det emne der skal behandles. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse

9. Regnskab og revision

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september. Revisoren skal mindst en gang om året og senest ved regnskabets afslutning før den ordinære generalforsamling afstemme regnskabet og kassebeholdningen. Revisor vælges for 1 år ad gangen og må ikke være medlem af bestyrelsen.

10. Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig indkaldt generalforsamling hvor mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen om opløsning kan vedtages med 3/4 majoritet uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

 

Vedtægter godkendt:

03-11-2021 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 03-11-2021
17-02-2021 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 17-02-2021
12-10-2016 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 12-10-2016
08-10-2013 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 8-10-2013
03-11-2010 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 3-11-2010
09-10-2008 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 9-10-2008
06-10-2004 Vedtægtsændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 6-10-2004

DOWNLOAD VEDTÆGTER SOM PDF FIL

 

 

 

bottom of page